Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: MODIM Mérnöki Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 7. mf. 2.
Levelezési cím: 1113 Budapest, Karolina út 17/B.
Cégjegyzék szám: 01‐09‐945503
Adószám: 22936877‐2‐41
Képviselő: Ispán Lajos ügyvezető igazgató

Adatkezelés

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ‐szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvételi kérelmek kezelése, ügyfelekkel történő kapcsolattartása

Kezelt adatok köre

Név, e‐mail cím, telefonszám, cég, beosztás.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő gazdasági működésének időtartamával megegyező határozatlan idő.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás (Infotv. 5. paragrafus (1); GDPR 6. cikk (1) a)) Hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonhatom az alábbiak szerint:

a) postai úton az Adatkezelő levelezési címére megküldött nyilatkozattal;
b) e‐mailben;
c) telefonon

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független. A hozzájárulás megadása, vagy a fentebb ismertetett jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.

A fenti előzetes tájékoztatás alapján, az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent meghatározott adatkezelési célból a fent meghatározott adatokat kezelje.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatkezelő elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt.

A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Az Adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat sem más cégeknek, sem magánszemélyeknek, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. Teszi ezt kizárólag abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott az adatvédelmi nyilatkozatunknak az elfogadásával. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Adatkezelő mindennemű felelősségét és lehetőségét kizárja annak, hogy tevékenységéből kifolyólag található az Ön személyes adataival kapcsolatos közzétett információ az interneten.

Biztonság

Az Adatkezelő elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és
biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

Cookie‐k

A Cookie‐k feladata

A Cookie‐k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a honlap használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány
látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. Cookie‐t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Cookie‐t, a Cookie‐t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Cookie‐k egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie‐k

Ezen Cookiek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú Cookiek érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a Cookie‐k e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie‐k (analitika)

A honlap alkalmazhat harmadik fél Cookie‐it is azért, hogy információkat gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a honlapt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen Cookie‐k szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a honlap látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Egyéb

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen

A honlap szövegének, kinézetének, struktúrájának és funkcióinak másolásáról:

A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak: a honlap szövege, videóanyagai, grafikái, a honlap funkciói, és egyéb anyagok. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére az Adatkezelő rendelkezik a szükséges jogokkal.

A felhasználási engedélyt a MODIM Mérnöki Kft. (Jogosult) jelen felhasználási feltételek útján adja meg. A honlap használatával, a Honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával.

Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni. Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.

Pályázat